top of page

סך בקשות שטופלו

זכאיות

לא זכאיות

סך מענקים שחולקו

:גובה מענק ממוצע

:גובה מענק מינימלי

:גובה מענק מקסימלי

 ₪ 73,500

 ₪ 10,100

 ₪ 400,000

  ניתוח ע"פ תחומי פעילות ראשיים

ע"פ רישום העמותה באתר גיידסטאר

זכאיות

קהילה וחברה 

26%

שירותי רווחה

 33%

חינוך, השכלה 

והכשרה מקצועית 16%

בריאות או הצלת חיים, 10%

ללא קטגוריה 

מוגדרת

5%

דת 3%

אחר 4%

לא זכאיות

מבוסס על נתונים מתאריך 1.10

מבוסס על נתונים מתאריך 1.10

חינוך, השכלה 

והכשרה מקצועית

24%

דת 23%

קהילה וחברה

13%

שירותי

רווחה 9%

תרבות או

אמנות 7%

ספורט 7%

ללא

קטגוריה מוגדרת

6%

בריאות או

הצלחת חיים

6%

 אחר  5%

ניתוח תחומי משנה 

זכאיות

לא זכאיות

ע"פ רישום העמותה באתר גיידסטאר

5 תחומי המשנה בעלי אחוז הזכאות הגבוה ביותר    (מתוך כלל הארגונים שהגישו באותו תחום משנה)

5 תחומי המשנה בעלי אחוז הזכאות הנמוך ביותר    (מתוך כלל הארגונים שהגישו באותו תחום משנה)

1. קליטת עליה (86%)

2. סיוע למוגבלים (75%)

3. בריאות והצלת חיים - תחום אחר (71%)

4. סיוע לנזקקים (68%)

5. שירותי רווח - תחום אחר (60%)

1. מעונות יום וחינוך קדם יסודי (0%)

2. ישיבה - כולל (0%)

3. אגודת ספורט (9%)

4. ספורט - תחום אחר (9%)

5. תכניות חינוך (13%)

קרן המענקים המשותפת ממשלה פילנתרופיה - דשבורד מתעדכן

מטרת הקרן: סיוע כספי חד פעמי עבור ארגונים חברתיים שהכנסותיהם נפגעו בעקבות משבר הקורונה

הזכאות בקרן נקבעת על פי תנאי מבחן התמיכה הייעודי של משרד הרווחה.

ארגון חברתי על פי מבחן התמיכה = ארגון שלמעלה ממחצית מפעילותו היא במתן שירות חברתי לפי ההגדרה הבאה: שירות הניתן לאוכלוסית יעד הזקוקה לסיוע (מחמת גיל, מצב בריאותי או משפחתי, מוגבלות, מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים), באחד האמצעים הבאים - חינוך בלתי פורמלי / שירות קהילתי / שירות סוציאלי או שירות טיפולי. 

בהגדרת השירות החברתי זו לא יכללו שירותים הניתנים במוסד חינוך בו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים או פנימייה של מוסד כאמור, ושירותים הניתנים על ידי בית חולים או קופת חולים.

ספורט 3%

מבוסס על נתונים מתאריך 14.9

bottom of page