top of page
Homepage-Design-06-2020-HEB-design-V0.1-
Background-wix-03-03.png

מיזם ממשלה - פילנתרופיה

לחיזוק ארגונים חברתיים

על המיזם

על המיזם

כיצד עובדת הקרן

כיצד עובדת קרן הסיוע?

 • מי זכאי לקבלת סיוע?
  הסיוע שניתן מטעם מיזם ממשלה-פילנתרופיה מיועד לחיזוק ארגונים חברתיים, כלומר - לארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה ואשר עומדים בהיקפי הפעילות הנדרשים. תנאי הסף המלאים כולל הסברים על הזכאות מופיעים בדף הנחיתה תחת "מי זכאי לסיוע" (לחצו כאן כדי להגיע ישירות להסבר)
 • מי זכאי לקבלת מענק סיוע?
  הסיוע שניתן מטעם מיזם ממשלה-פילנתרופיה מיועד לחיזוק ארגונים חברתיים, כלומר - לארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה ואשר עומדים בהיקפי הפעילות הנדרשים. תנאי הסף המלאים כולל הסברים על הזכאות מופיעים בדף הנחיתה תחת "מי זכאי למענק" (לחצו כאן כדי להגיע ישירות להסבר לקשר לחלק שבעמוד הבית)
 • עבור מה ניתן הסיוע?
  הסיוע ניתן לארגונים אשר חוו פגיעה בהכנסות של הארגון, שנגרמה בשל המגבלות שהוטלו על הציבור בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
 • איך מחושב סכום המענק שיינתן?
  סכום הסיוע שיינתן ייקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור ההכנסות, לפי הנוסחה הבאה: "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" – שיעור הוצאות הנהלה וכלליות המרביות המותרות למוסד כמפורט להלן, אשר יחושב בהתאם למחזור הכנסותיו של המוסד בשנת 2018 בתוספת 6 אחוזים וחצי (6.5%): ובסך הכל 28.5% למחזור הכנסות שנתי עד 10 מיליון ₪ ו 22% לאותו חלק של מחזור ההכנסות העולה על כך ועד 20 מיליון ₪. לדוגמה: ארגון שמחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 עמד על 10 מיליון ₪, וחווה ירידה של 70%, יהיה זכאי לפי נוסחת החישוב ל-191,916 ₪. איך הגענו למספר הזה? מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לארגון זה יהיה: מאחר שהארגון חווה ירידה בשיעור של 50%, נשתמש בנוסחה כפי שמופיעה בטבלה מעלה עבור ארגונים ששיעור הפגיעה שחוו הוא 40% עד 60% י­­­רידה: כלומר, מכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובשישית (1/6) מחזור ההכנסות בשנת 2018. זוהי נוסחת החישוב: לעומת זאת, ארגון שמחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 עמד על 2.5 מיליון ₪, וחווה ירידה של 30%, יהיה זכאי לפי נוסחת החישוב ל-11,875 ₪ מחזור ההכנסות של הארגון הוא מתחת ל-10 מיליון ₪, ולכן מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לארגון זה יהיה 28.5%. מאחר שהארגון חווה ירידה בשיעור של 30%, נשתמש בנוסחה כפי שמופיעה בטבלה מעלה עבור ארגונים ששיעור הפגיעה שחוו הוא 25% עד 40% ירידה: כלומר, מכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובשישית (1/6) מחזור ההכנסות בשנת 2018. זוהי נוסחת החישוב: חשוב: תקציב קרן הסיוע מוגבל בהיקפו. אם סך הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה יחסית בגובה הסיוע לכלל הארגונים.
 • איך מחושב סכום הסיוע שיינתן?
  סכום הסיוע שיינתן ייקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור ההכנסות, לפי הנוסחה הבאה: "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" – שיעור הוצאות הנהלה וכלליות המרביות המותרות למוסד כמפורט להלן, אשר יחושב בהתאם למחזור הכנסותיו של המוסד בשנת 2018 בתוספת 6 אחוזים וחצי (6.5%): חשוב: סכום מענק הסיוע שקיבלתם מהקרן בפעימה הראשונה (באם קיבלתם), יופחת בעת חישוב גובה המענק המגיע לכם בפעימה השנייה.גובה הסיוע המקסימלי שניתן לקבל בפעימה השנייה הוא 500,000 ₪. במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה, עד לגובה מקסימלי של 1,000,000 ₪ או עד לשיעור של 70% בהיקף הירידה במחזור ההכנסות של הארגון. לדוגמה: ארגון שמחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 עמד על 12 מיליון ₪, וחווה ירידה בהכנסות של 50%, יהיה זכאי לפי נוסחת החישוב ל-329,000 ₪. איך הגענו למספר הזה? מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לארגון זה יהיה: מאחר שהארגון חווה ירידה בשיעור של 50%, נשתמש בנוסחה כפי שמופיעה בטבלה מעלה עבור ארגונים ששיעור הפגיעה שחוו הוא 40% עד 60% ירידה: כלומר, מכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחצית (1/2) מחזור ההכנסות בשנת 2018. זוהי נוסחת החישוב: לעומת זאת, ארגון שמחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 עמד על 2.5 מיליון ₪, וחווה ירידה של 30%, יהיה זכאי לפי נוסחת החישוב ל-17,812 ₪ מחזור ההכנסות של הארגון הוא מתחת ל-10 מיליון ₪, ולכן מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לארגון זה יהיה 28.5%. מאחר שהארגון חווה ירידה בשיעור של 30%, נשתמש בנוסחה כפי שמופיעה בטבלה מעלה עבור ארגונים ששיעור הפגיעה שחוו הוא 25% עד 40% ירידה: כלומר, מכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחצית (1/2) מחזור ההכנסות בשנת 2018. זוהי נוסחת החישוב: עתה, נניח שארגון זה קיבל בפעימה הראשונה מענק בסך 15,000 ₪. סכום זה יופחת מגובה המענק לו זכאי הארגון בפעימה השנייה, כך שהארגון יהיה זכאי ל-20,625 ₪. חשוב: תקציב קרן הסיוע מוגבל בהיקפו. אם סך הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה יחסית בגובה הסיוע לכלל הארגונים.
 • כיצד יושפע גובה הסיוע שיינתן במקרה בו סך הבקשות הזכאיות יעלה על תקציב הקרן?
  התקציב של קרן הסיוע מוגבל בהיקפו. אם סך הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה בגובה הסיוע לכלל הארגונים. יחד עם זאת, שיטת ההפחתה תוודא שכל הארגונים הזכאים יקבלו סיוע שלא יפחת מ-10,000 ₪. חישוב ההפחתה בסיוע יבוצע כך: ראשית, יופחת הסיוע לכל הארגונים באופן יחסי. שנית, עבור ארגון שסיועו פחת מ-10,000 ₪, יוגדל הסיוע עד ל-10,000 ₪ ובהתאמה, יפחת הסיוע של יתר הארגונים לפי חלקו היחסי של כל ארגון.
 • אילו מסמכים צריך להכין?
  רשימת המסמכים אותם יש לצרף לבקשה מופיעה בדף הנחיתה תחת "מה צריך להכין לטובת הגשת הבקשה?" (לחצו כאן כדי להגיע ישירות להסבר)
 • מטעם מי ניתן הסיוע?
  הסיוע ניתן מטעם מיזם ממשלה-פילנתרופיה לחיזוק ארגונים חברתיים. הקמת הקרן התאפשרה בתמיכת קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנה של החברה האזרחית בישראל עקב המשבר ולקדם את ההתגייסות הממשלתית להבטחת המשך פעילותה. הקרנות התומכות: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן גלייזר, קרן ויליאם דוידסון, יד הנדיב, קרן קלרמן, קרן משפחת קראון, קרן מיימונידיס, וקרן שוסטרמן ישראל. המיזם פועל בשותפות מקצועית עם ג'וינט-אלכא.
 • מה ההבדל בין המענקים שנותן מיזם זה לבין מענקי רשות המיסים? האם ניתן לפנות לשני המסלולים לסיוע?
  הסיוע מטעם מיזם ממשלה-פילנתרופיה ניתנים רק לארגונים שאינם זכאים למענק מטעם רשות המיסים. מענקים מטעם רשות המיסים ניתנים לארגונים שהכנסותיהם ממכירת שירותים היא שליש לכל הפחות ממחזור ההכנסות שלהם – פרטים מלאים באתר הייעודי של רשות המיסים (מענק הסיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית). במידה ואינכם זכאים למענק מטעם רשות המיסים, ואתם עומדים בתנאי הסף של המיזם, אתם מוזמנים להגיש בקשה. לא ניתן לפנות לשני המסלולים לסיוע.
 • מה ההבדל בין הסיוע שנותן מיזם זה לבין מענקי רשות המיסים? האם ניתן לפנות לשני המסלולים לסיוע?
  הסיוע מטעם מיזם ממשלה-פילנתרופיה ניתן רק לארגונים שאינם זכאים למענק מטעם רשות המיסים. מענקים מטעם רשות המיסים ניתנים לארגונים שהכנסותיהם ממכירת שירותים היא שליש לכל הפחות ממחזור ההכנסות שלהם – פרטים מלאים באתר הייעודי של רשות המסים (מענק הסיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית). במידה ואינכם זכאים למענק מטעם רשות המיסים, ואתם עומדים בתנאי הסף של המיזם, אתם מוזמנים להגיש בקשה. לא ניתן לפנות לשני המסלולים לסיוע. שימו לב: ארגון שזכאי להגיש בקשה למענק מרשות המיסים אך בחר שלא הגיש אותה, עדיין אינו זכאי למענק הסיוע של מיזם ממשלה-פילנתרופיה.
 • האם יש תקרה לסכום הסיוע?
  כן. סכום הסיוע לא יעלה על 500,000 ₪ לארגון. במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה, עד לגובה מקסימלי של 1,000,000 ₪ או עד לשיעור של 70% בהיקף הירידה במחזור ההכנסות של הארגון.
 • האם ניתן לקבל מקדמות בגין הסיוע?
  לא ניתן לקבל מקדמות בגין הסיוע. הסיוע יינתן בתשלום יחיד שיועבר לחשבון הבנק של הארגון תוך 5 ימים מיום קבלת הודעת הזכאות.
 • כיצד הסיוע ישולם?
  הסיוע יועבר ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס הבקשה המקוון.
 • האם ארגון חדש יכול להגיש בקשה?
  לא. תנאי סף להגשת הבקשה הוא אישור ניהול תקין בתוקף ולכן ארגונים חדשים – כלומר, ארגונים להם פחות משנתיים פעילות – לא יכולים להגיש בקשה.
 • אני פעיל בכמה ארגונים חברתיים. האם ניתן להגיש בקשה אחת לכלל הארגונים?
  לא. כל מוסד ציבורי רשום נדרש להגיש בקשה בנפרד.
 • יש לנו פעילות נפרדת ועצמאית לחלוטין שעומדת בתנאים של הקרן, אך היא חלק מעמותה אחרת. האם ניתן להגיש בקשה רק עבור הפעילות העצמאית?"
  הגשת הבקשה נעשית עבור היישות משפטית (כלומר, עבור כלל העמותה) ובהתייחס לכלל מחזור ההכנסות שלה. עבור בחינת העמידה בתנאי הסף, יילקחו בחשבון כלל הנתונים של הישות המשפטית. לא ניתן לפצל או להפריד את הנתונים ולהתייחס רק לחלק מהפעילות.
 • אם אני עומד בכל התנאים חוץ מאחד, האם אני זכאי?"
  לא. התנאים לקבלת הסיוע הם תנאים מצטברים – כלומר, על הארגון לעמוד בכל התנאים. מכיוון שאנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים לא ניתן להחריג תנאי אחד כזה או אחר.
 • בגלל תשלום חד פעמי בשנת 2018, מחזור ההכנסות של הארגון עולה על 20 מיליון ₪, למרות שמדובר בתשלום חריג ושאינו מייצג. האם ניתן לערער?"
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הם סופיים ולא ניתן לערער עליהם. לעומת זאת, ניתן יהיה לערער על ההחלטות של ועדת התמיכות, אם לדעת הארגון ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו שגתה בקביעה שהארגון אינו עומד בתנאים הנדרשים.
 • אני לא בטוח שהארגון שלי עומד בהגדרת המבחנים ל"מתן שירותים חברתיים". מה עליי לעשות?"
  בכדי שהארגון יהיה זכאי לסיוע, למעלה ממחצית מפעילותו צריכה להיות במתן שירותים חברתיים בהתאם להגדרות הרלוונטיות בסעיף 2 במבחן התמיכה. התשובה לשאלת העמידה בתנאי הסף של הגדרה חברתית תיבחן באופן פרטני בהתאם לפעילות הארגון - בהגשת הבקשה תתבקשו לפרט את כלל הפעילות של ארגונכם, ועדת התמיכות תבחן האם מעל 50% ממנה עומדת בהגדרה של שירות חברתי לפי המבחן. באם לדעתכם ארגונכם עומד בהגדרה זו, הנכם מוזמנים להגיש את טופס ההגשה, ועדת התמיכות תבחן את בקשתכם ותכריע בעניין.
 • בגלל תשלום חד פעמי בחודשי הקורונה אני לא עומד בתנאי הסף של שיעור פגיעה מינימלי. האם ניתן לערער?
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הנדרשים הם סופיים ולא ניתן לערער עליהם. ניתן לערער רק במקרים בהם לדעת הארגון הוא כן עומד בתנאים הנדרשים אך ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו קבעה שאינו עומד בהם.
 • איך עליי לחשב את מחזור ההכנסות בחודשים מרץ-אוקטובר 2020?
  בחישוב המחזור בשנת 2020, יש לבצע חיבור מצרפי של כלל ההכנסות שהיו בחודשים אלו ללא שווה כסף ומתנדבים. מתוכם אנו ננכה את התמיכות הממשלתיות, בהתאם למבחן התמיכה.
 • הפגיעה במחזור ההכנסות של הארגון באה לידי ביטוי רק בחודש יוני או שתבוא לידי ביטוי בהמשך השנה. האם ניתן לערער?
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנחנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הנדרשים הם סופיים ולא ניתן לערער עליהם. בסיס החישוב לצורך קביעת שיעור הירידה בהכנסות יתבסס על חודשים מרץ-מאי 2020 בלבד. ערעורים יתקבלו רק במקרים בהם לדעת הארגון הוא כן עומד בתנאים הנדרשים אך ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו קבעה שאינו עומד בהם.
 • מחזור ההכנסות של הארגון בשנת 2018 גבוה מ-500,000 ₪, אך בנטרול שווי כסף נמוך מכך. האם יהיה זכאי לסיוע?"
  תנאי הסף של מחזור הכנסות מינימלי בגובה 500,000 ₪ מתייחס לנתון ללא שווי כסף ולכן הארגון הנדון לא יהיה זכאי לסיוע.
 • יש לארגון דוח כספי מבוקר לשנות 2019. האם ניתן להתבסס עליו לטובת חישוב תנאי הסף?
  תנאי הסף הנוגע למגבלת מחזור ההכנסות (בין 500,000 ₪ ל-100 מיליון ₪) ייעשה על בסיס דוח כספי מבוקר לשנת 2018. אנחנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים ולכן לא ניתן לבצע החרגה. תנאי הסף הנוגע לשיעור הפגיעה מתבסס על השוואה בין מחזור ההכנסות בשנת 2019 לבין ההכנסות בחודשים מרץ-אוקטובר 2020. עבור נתון זה, ככל שישנו מחזור מבוקר לשנת 2019, יש להתבסס עליו. במידה ואין, יש לגבות נתון זה באישור רואה חשבון.
 • ההכנסות של הארגון בשנת 2018 היו גבוהות מ-20 מיליון ₪, אך בנטרול שווי כסף - נמוכות מכך. האם יהיה זכאי לסיוע?"
  תנאי הסף של מחזור הכנסות מקסימלי בגובה 20 מיליון ₪ מתייחס לנתון ללא שווי כסף ולכן הארגון כן יהיה זכאי לסיוע.
 • בגלל תשלום חד פעמי בשנת 2018, מחזור ההכנסות של הארגון עולה על 100 מיליון ₪, למרות שמדובר בתשלום חריג ושאינו מייצג. האם ניתן להשיג?"
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הם סופיים ולא ניתן להשיג עליהם. לעומת זאת, ניתן יהיה להשיג על ההחלטות של ועדת התמיכות, אם לדעת הארגון ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו שגתה בקביעה שהארגון אינו עומד בתנאים הנדרשים.
 • בגלל תשלום חד פעמי בחודשי הקורונה אני לא עומד בתנאי הסף של שיעור פגיעה מינימלי. האם ניתן להשיג?
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הנדרשים הם סופיים ולא ניתן להשיג עליהם. ניתן להשיג רק במקרים בהם לדעת הארגון הוא כן עומד בתנאים הנדרשים אך ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו קבעה שאינו עומד בהם.
 • הפגיעה במחזור ההכנסות של הארגון באה לידי ביטוי רק בחודשים מרץ-אוקטובר או שתבוא לידי ביטוי בסוף השנה. האם ניתן להשיג?
  לא. תקציב הקרן מוגבל, ואנחנו מקפידים על שוויון מוחלט בתנאים בין המגישים. לכן, תנאי הסף הנדרשים הם סופיים ולא ניתן להשיג עליהם. בסיס החישוב לצורך קביעת שיעור הירידה בהכנסות יתבסס על חודשים מרץ-אוקטובר 2020 בלבד. ערעורים יתקבלו רק במקרים בהם לדעת הארגון הוא כן עומד בתנאים הנדרשים אך ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו קבעה שאינו עומד בהם.
 • מחזור ההכנסות של הארגון בשנת 2018 גבוה מ-500,000 ₪, אך בנטרול שווה כסף נמוך מכך. האם יהיה זכאי לסיוע?"
  תנאי הסף של מחזור הכנסות מינימלי בגובה 500,000 ₪ מתייחס לנתון ללא שווה כסף וללא שווי מתנדבים ולכן הארגון הנדון לא יהיה זכאי לסיוע.
 • ההכנסות של הארגון בשנת 2018 היו גבוהות מ-100 מיליון ₪, אך בנטרול שווה כסף - נמוכות מכך. האם יהיה זכאי לסיוע?"
  תנאי הסף של מחזור הכנסות מקסימלי בגובה 100 מיליון ₪ מתייחס לנתון ללא שווה כסף וללא שווי מתנדבים ולכן הארגון כן יהיה זכאי לסיוע.
 • איך מחושב היקף הירידה במחזור ההכנסות? על אילו נתונים מסתמכים ומה האסמכתאות הנדרשות?
  לטובת חישוב היקף הירידה הכנסות יש לחשב תחילה את סכום הירידה במחזור ההכנסות: זהו סכום ההכנסות לחודש ממוצע בשנת 2019 (מחזור ההכנסות של 2019 חלקי 12) פחות סכום ההכנסות לחודש ממוצע בחודשי משבר הקורונה (מחזור ההכנסות של 1 במרץ 2020 – 31 באוקטובר 2020 חלקי 8).את סכום הירידה במחזור ההכנסות יש לחלק בסכום ההכנסות לחודש ממוצע בשנת 2019 (כלומר, מחזור ההכנסות של 2019 חלקי 12). המספר שייצא הוא שיעור הירידה במחזור ההכנסות.
 • הארגון שלי מבצע מגוון פעילויות, ורק חלקן מהוות מתן שירותים חברתיים לפי ההגדרה באתר. האם אנחנו זכאים?"
  מיזם ממשלה-פילנתרופיה לחיזוק ארגונים חברתיים הוקם על מנת לסייע לארגונים חברתיים במהותם. ארגונים זכאים הם כאלו שלפחות מחצית מפעילותם היא מתן שירותים חברתיים.
 • האם ארגונים חייבים אישור לפי סעיף 46א כדי להימצא זכאים?
  לא. הארגון אינו חייב להיות בעל אישור על פי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה כדי להיות זכאי לסיוע.
 • האם ארגונים חייבים אישור ניהול תקין כדי להימצא זכאים?
  כן. אישור ניהול תקין הוא תנאי סף לקבלת הסיוע.
 • ממתי ניתן להגיש בקשה ומהו המועד האחרון להגשת הבקשות?
  הקרן פתוחה להגשת בקשות החל מה-29.4.2021 בשעה 14:00. המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע הוא ה-20.5.2021 בשעה 14:00.
 • מתי מקבלים תשובות?
  עם סגירת חלון הזמן האפשרי להגשת בקשות, תבחן ועדת התמיכות את הבקשות ותכריע בנוגע לזכאות כל ארגון. תשובות יינתנו בהקדם האפשרי. כך או כך, תקבלו עדכון סטטוס הטיפול בבקשתכם עד 14 יום מהתאריך האחרון להגשת הבקשות לקרן.
 • הארגון שלי נמצא זכאי לסיוע. מתי נקבל את הכסף?
  הסיוע יועבר ישירות לחשבון הבנק של הארגון שנמצא זכאי כשבוע לאחר ההודעה על הזכאות למענק.
 • הארגון שלי נמצא לא זכאי לסיוע. האם ניתן להגיש ערעור?
  ניתן להשיג על דחיית הבקשה בפני ועדת התמיכות הממשלתית. פרטים לגבי אופן הגשת ההשגה ולוחות זמנים יועברו לארגונים שבקשתם נדחתה. חשוב לציין - השגות תתאפשרנה רק במקרים בהם לדעת הארגון הוא כן עומד בתנאים הנדרשים אך ועדת התמיכות שבדקה את בקשתו קבעה שאינו עומד בהם. השגות הנוגעות לתנאי הסף של הקרן, כמו למשל היקף ההכנסות של הארגון, אישור על ניהול תקין וכו' – לא יישמעו.
 • האם נדרש להגיש הבקשה באמצעות מייצג (כגון: רואה חשבון או עורך דין)?
  לא. אין כל חובת הגשה על ידי מייצג. כל אדם שארגונכם הגדיר כמורשה דיווח במערכת גיידסטאר רשאי להגיש את הבקשה עבור הארגון.
 • האם כל עובד בארגון יכול להגיש עבורו את הבקשה?
  לא. רק מי שהוגדר על ידי הארגון שלכם כמורשה דיווח במערכת גיידסטאר יכול להגיש את הבקשה. באפשרותכם לעדכן את רשימת מורשי הדיווח של הארגון בממשק העדכון של מערכת גיידסטאר, בכל עת. לפרטים לחצו כאן.
 • הגשתי את הבקשה אבל גיליתי שעשיתי טעות. איך ניתן לתקן?
  לא ניתן לתקן את הטופס לאחר שליחתו. אם גיליתם טעות יש ליצור קשר בכתובת contact@socialrelieffund.org. שימו לב, תיקונים יתקבלו עד לתאריך האחרון להגשת הבקשות (20.5.2021 בשעה 14:00).
 • הגשתי את הבקשה אבל גיליתי שעשיתי טעות. איך ניתן לתקן? לא ניתן לתקן את הטופס לאחר שליחתו.
  אם גיליתם טעות יש ליצור קשר בכתובת contact@socialrelieffund.org. שימו לב, תיקונים יתקבלו עד לתאריך האחרון להגשת הבקשות [תאריך...]
 • יש לי שאלה שאני לא מוצא לה תשובה כאן. מה אפשר לעשות?
  שאלות על המיזם ומענקי הסיוע אפשר לשלוח במייל לכתובת contact@socialrelieffund.org ונחזור אליכם בהקדם. אם נתקלתם בבעיות טכניות במילוי הטופס ניתן יהיה לפנות לקבלת תמיכה על פי פרטי הקשר המופיעים בכל עמוד בטופס הבקשה:
 • יש לי בעיה טכנית עם הגשת הטופס. מה אפשר לעשות?
  מענה לבעיות טכניות במילוי הטופס ניתן יהיה לקבל במוקד התמיכה, שפרטיו מופיעים בכל עמוד בטופס הבקשה ונציגי גיידסטאר יחזרו אליכם בהקדם:
 • כיצד ניתן לקבל מידע באשר למצב הטיפול בבקשה?
  מיד לאחר הגשת הבקשה, תקבלו מייל המאשר שבקשתכם התקבלה במערכת. אנחנו נמשיך ולעדכן במייל על מצב הבקשה שלכם. צפו לעדכון ראשון עד 14 יום ממועד סגירת הבקשות למענק.
 • מה מטרת השאלון הוולונטרי?
  השאלון הוא חלק ממחקר אפיון ומיפוי צרכים של הארגונים החברתיים, בדגש על צרכי הארגונים והסוגיות איתם הם מתמודדים. התובנות שיעלו מהמחקר יסייעו ביצירת שירותים ומענים עתידיים, ובשיפור ובדיוק של השירותים הקיימים.
 • מה מטרת שאלון הוולונטרי
  השאלון הוא חלק ממחקר אפיון ומיפוי צרכים של הארגונים החברתיים, בדגש על צרכי הארגונים והסוגיות איתם הם מתמודדים. התובנות שיעלו מהמחקר יסייעו ביצירת שירותים ומענים עתידיים, ובשיפור ובדיוק של השירותים הקיימים.
 • איך יוכל לסייע לי השאלון?
  ברמה המיידית, במקרה שעולה בשאלון צורך שיש לו כבר מענה במסגרת מבחר המענים הקיימים, אנו נפנה כל משיב למענים הרלוונטיים עבורו. ברמת המחקר כולו, ההשתתפות בו תאפשר לממשלה, לגופים פילנתרופים, לג'וינט ולגורמים נוספים לפתח מענים חדשים ולדייק מענים קיימים, ובכך לשפר ולחזק את מערך התמיכה בארגונים החברתיים.
 • מי יקבל גישה למידע שאעביר?
  ההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי. אין מחויבות להתייחס לשאלות שאין ברצונך לענות עליהן. אנו מתחייבים לשמור בסודיות את כל פרטי הסקר. חשוב לציין כי בניתוח החומר לא יעשה שימוש בפרטים מזהים לשם שמירה על פרטיות הארגון.
 • אילו שירותים נוספים אוכל לקבל חוץ מהסיוע הכספי?
  בעמוד זה תוכלו למצוא פירוט של כל המענים הנוספים שתוכלו לקבל – מדובר במגוון שירותים ומענים נוספים, שיסייעו לכם לשדרג היבטים משמעותיים בניהול העמותה – ניהול המתנדבים, תכנון פיננסי, ניהול שותפויות ועוד.
 • אילו מענים נוספים אוכל לקבל חוץ מהסיוע הכספי?
  בעמוד זה [לינק] תוכלו למצוא פירוט של כל המענים הנוספים שתוכלו לקבל – מדובר במגוון שירותים ומענים נוספים, שיסייעו לכם לשדרג היבטים משמעותיים בניהול העמותה – ניהול המתנדבים, תכנון פיננסי, ניהול שותפויות ועוד.
 • האם רק ארגונים שיימצאו זכאים יכולים לקבל את השירותים הנוספים?
  לא, גם ארגונים שאינם זכאים יכולים לפנות לקבלת שירותים נוספים.
 • האם רק ארגונים שיימצאו זכאים יכולים לקבל את המענים הנוספים?
  לא, גם ארגונים שאינם זכאים יכולים לפנות לקבלת מענים נוספים.
 • איך נבחרו השירותים שמופיעים באתר?
  כדי לאסוף את השירותים, פנינו לארגונים שבברית ארגוני התשתית (המעניקים שירותי תשתית לעמותות) ובדקנו איתם האם יש להם שירותים שהם מוכנים להעמיד לרשותכם, ללא תשלום.
 • איך נבחרו המענים שמופיעים באתר?
  כדי לאסוף את המענים, פנינו לארגונים שבברית ארגוני התשתית (המעניקים שירותי תשתית לעמותות) ובדקנו איתם האם יש להם מענים שהם מוכנים להעמיד לרשותכם, ללא תשלום.
 • מטעם מי ניתנים השירותים האלו?
  שירותים אלה ניתנים על ידי שורה של גופים מהמגזר השלישי. לצד כל שירות תוכלו למצוא את שם הארגון שאחראי עליו, וקישור לשליחת פניה ישירה לאותו ארגון לפרטים נוספים. מיזם ממשלה-פילנתרופיה אינו אחראי על השירותים הנוספים ואינו מפעיל אותם – אנחנו רק ריכזנו אותם עבורכם.
 • מטעם מי ניתנים המענים האלו?
  מענים אלה ניתנים על ידי שורה של גופים מהמגזר השלישי. לצד כל מענה תוכלו למצוא את שם הארגון שאחראי עליו, וקישור לשליחת פניה ישירה לאותו ארגון לפרטים נוספים. מיזם ממשלה-פילנתרופיה אינו אחראי על המענים הנוספים ואינו מפעיל אותם – אנחנו רק ריכזנו אותם עבורכם.
 • כיצד ניתן לקבל מידע מפורט על מענה מסוים?
  לצד כל מענה תוכלו למצוא את שם הארגון שאחראי עליו וקישור לשליחת פניה ישירה לאותו ארגון לפרטים נוספים. מיזם ממשלה-פילנתרופיה אינו אחראי על המענים הנוספים ואינו מפעיל אותם – אנחנו רק ריכזנו אותם עבורכם.
 • כיצד ניתן לקבל מידע מפורט על שירות מסוים?
  לצד כל מענה תוכלו למצוא את שם הארגון שאחראי עליו וקישור לשליחת פניה ישירה לאותו ארגון לפרטים נוספים. מיזם ממשלה-פילנתרופיה אינו אחראי על השירותים הנוספים ואינו מפעיל אותם – אנחנו רק ריכזנו אותם עבורכם.
לפני הכל: 6 דברים שאתם חייבים לדעת על קבלת הסיוע
הגשת בקשה לקבלת מענק
רוצים למנף את המענק בדרכים נוספות?

רוצים להנות מסיוע נוסף?

ריכזנו עבורכם מבחר של שירותים נוספים, שיסייעו לכם לשדרג היבטים משמעותיים בניהול העמותה:

ניהול מתנדבים, תכנון פיננסי, ניהול שותפויות ועוד.

שירותים אלה ניתנים על ידי ארגונים שונים וזמינים עבורכם ללא כל תשלום.

 

שירותים חינמיים
לארגונים חברתיים

נצלו את ההזדמנות וקבלו
שירותים מקצועיים בחינם!

כדי לשפר את השירותים שאנו מציעים, אנו מזמינים אותך להשתתף במחקר קצר על ארגונים חברתיים ונשמח לשמוע את דעתך והתרשמותך.

תשובותיך יוכלו לסייע לנו לעצב ולדייק שירותים ומענים עתידיים שיקדמו את הארגון שלך – וארגונים אחרים.

עזרו לנו עכשיו לעזור
לכם בעתיד

בעזרת סקר קצר
(5-10 דקות)

השותפים שלנו

השותפים שלנו

הקמת הקרן התאפשרה בתמיכת קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנה של החברה האזרחית בישראל עקב המשבר ולקדם את ההתגייסות הממשלתית להבטחת המשך פעילותה.

הקרנות התומכות: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן גלייזר, קרן ויליאם דוידסון, יד הנדיב, קרן קלרמן, קרן משפחת קראון, קרן מיימונידיס, וקרן שוסטרמן ישראל.

 

המיזם פועל בשותפות מקצועית עם ג'וינט-אלכא.

Presidential_Standard_of_Israel-01.png
Homepage-Design-06-2020-HEB-design-V0.1-

יצירת קשר ומידע נוסף

יש לכם שאלה?
(שימו לב שהכנו במיוחד עבורכם מקבץ שאלות ותשובות)

רוצים לשמוע עוד על השירותים הנוספים?

!תודה על פנייתכם

צור קשר

הפעימה השנייה של קרן הסיוע יוצאת לדרך

מה השתנה בתנאי הזכאות של הקרן?

ארגון המבקש לקבל סיוע צריך לעמוד בהוראות מבחן התמיכה שקבעה הממשלה לצורך כך, כפי שמקובל בחלוקה של כספי ציבור. הוראות מבחן התמיכה נותרו במרביתן זהות לפעימה הראשונה, ובמקרים אחרים הוחלט על הקלה בתנאים. לנוחיותכם, אספנו עבורכם ריכוז קצר של התנאים שהשתנו.

יחד עם זאת, אנו ממליצים להתרענן בתנאים המלאים של הקרן לפני הגשת הבקשה

אם הגשתם בקשה בפעימה הראשונה ולא נמצאתם זכאים, תינתן לכם האפשרות להגיש בקשה בשנית – וועדת התמיכות תבחן מחדש את זכאותם בהתאם לטופס ההגשה העדכני שלכם.

מאחר שמרבית השאלות בטופס הבקשה מתייחסות למצב הארגון בשנת 2019, תשובותיכם בטופס אמורות להיוותר
זהות בשאלות אלו. על מנת להקל עליכם בהגשה, הטופס ייפתח כאשר התשובות שהזנתם בפעימה הראשונה כבר
מולאו באופן אוטומטי.

בשלב זה, באם נדרש, תוכלו לבצע שינויים בטופס ההגשה ולעדכן אותו. יחד עם זאת, באם יהיו שינויים מטופס ההגשה שהגשתם בפעימה הראשונה, תתבקשו להסביר מהיכן הם נובעים.

*ארגונים אשר הגישו בקשה לקבלת מענק בפעימה השנייה ובקשתם אושרה, לא יידרשו להגיש בקשה חדשה למענק בסבב זה. זכאותם למענק בסבב זה תיחשב בהתאם לנתוני בקשותיהם הקודמות ובהתאם לכללי מבחן התמיכה.

איך נראה תהליך ההגשה לארגונים שהגישו בפעימה הראשונה?

אם הגשתם בקשה בפעימה הראשונה ונמצאתם זכאים, אין כל צורך שתאספו, תמיינו ותכתבו בשנית מידע שכבר העברתם לקרן הסיוע. אנו נסתמך על המידע שהעברתם בפעם הראשונה.

לכן, תתבקשו להגיש טופס קצר וממוקד, ובו שאלה אחת בלבד:

מה היה מחזור ההכנסות של ארגונכם בחודשים מרץ-אוקטובר 2020?

את מחזור ההכנסות תתבקשו להעביר כשהוא ללא שווה מתנדבים וללא שווה כסף, ולצרף תצהיר רואה חשבון המאמת את נתון זה.

אנו מזכירים כי לרשותכם סימולטור זכאות, בו תוכלו להזין את הנתונים הרלוונטיים כדי לחשב את גובה הסיוע הצפוי לארגונכם, אם תמצאו זכאים.

הפעימה השנייה יוצאת לדרך

מכירים כבר את הקרן מהפעימה הראשונה?

לחצו כאן כדי להבין בקצרה מה השתנה 

רף הסיוע המקסימלי

גובה הסיוע המקסימלי בפעימה השנייה הורחב ל-500,000 ₪

כלומר, ארגונים שנמצאים זכאים בשתי הפעימות יוכלו לקבל סיוע עד לרף מקסימלי של 900,000 סה״כ- 400 אלף בפעימה הראשונה, ו-500 אלף בפעימה השנייה.

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה, עד לגובה מקסימלי של 1,000,000 ₪ או עד לשיעור של 70% בהיקף הירידה במחזור ההכנסות של הארגון.

תקופת הפגיעה הנבחנת עליה ניתן לקבל פיצוי

נוסחת חישוב גובה המענק

מה בפעימה השנייה?

400,000 ₪

גובה הסיוע המקסימלי בפעימה הראשונה עמד על 400,000 ₪

500,000-20,000,000 ש"ח

על מנת שארגון יימצא זכאי, מחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 נדרש להיות בין 500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

500,000-100,000,000 ש"ח

הורחבה הזכאות על פי תנאי זה וכעת, על מנת שארגון יימצא זכאי, מחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 נדרש להיות בין 500,000 ₪ ל-100,000,000 ₪.

מרץ-יוני 2020

על מנת להיות זכאי לסיוע מהקרן, מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-יוני 2020 נדרש להיות נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019.

מרץ-אוקטובר 2020

על מנת להיות זכאי לסיוע מהקרן, מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נדרש להיות נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019

הכפלה ב-1/4 מחזור ההכנסות בשנת 2018

על מנת לגלם פיצוי לתקופה של שלושה חודשים, נוסחת חישוב גובה המענק הכילה הכפלה ב-1/4 מחזור ההכנסות בשנת 2018

הכפלה ב-1/2 מחזור ההכנסות בשנת 2018

מאחר שתקופת הפגיעה גדלה, כך גם נוסחת חישוב גובה המענק מגלמת פיצוי עבור תקופה ארוכה יותר.

בהתאם, בנוסחת חישוב גובה המענק נעשית הכפלה ב-1/2 מחזור ההכנסות בשנת 2018

*שימו לב – אם ארגונכם קיבל מענק בפעימה הראשונה, ותמצאו זכאים גם בפעימה השנייה, הסכום שכבר קיבלתם יופחת במסגרת חישוב גובה המענק שתקבלו בפעימה השנייה.

*במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה

מחזור ההכנסות המקסימלי של הארגון החברתי

מה היה בפעימה הראשונה?

משבר הקורונה הביא עמו קשיים רבים על המשק כולו ועל הארגונים החברתיים בפרט. על מנת לסייע לארגונים חברתיים שאינם זכאים לסיוע דרך כלי הסיוע המרכזי שמפעילה הממשלה (מענק לעסקים בתקופת הקורונה – פעימה שלישית), הוחלט על יצירת שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות בארץ.

 

הסיוע שיינתן באמצעות המיזם יהיה בדרך של סיוע כספי חד פעמי, שנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.

 

מתן הסיוע ייעשה בהתאם להוראות המבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לאור השלכות נגיף הקורונה שפורסמו ביום ה' ה- 29 באפריל 2021. במקרה של הבדלים בין הנוסח המופיע כאן לבין נוסח ההוראות שיפורסמו, הנוסח הקובע יהיה זה המופיע בהוראות הגוף הממשלתי המוסמך.

במקרה של הבדלים בין הנוסח המופיע כאן לבין נוסח ההוראות שיפורסמו, הנוסח הקובע יהיה זה המופיע בהוראות הגוף הממשלתי המוסמך.

 

באתר זה תוכלו ללמוד על תהליך הגשת הבקשה באמצעות המיזם, לבדוק האם הארגון שלכם עשוי לעמוד בתנאים שהוגדרו במבחן התמיכה, לקבל את רשימת המסמכים הנדרשת בהגשת הבקשה ולקבל תשובות לשאלות שעשויות לעלות.

 

חשוב: התאריך האחרון להגשת בקשות לסיוע הוא  ה-20 במאי 2021 ב- 14:00.

ארגון שלא יסיים את הגשת הבקשה עד ליום זה, כולל כלל המסמכים הנדרשים להגשה, לא יהיה זכאי לסיוע.

ב-23 בנובמבר התקיים וובינר שאלות ותשובות עם נציגי הקרן: 

למצגת שהוצגה                  להקלטת הוובינר

שימו לב: קרן המענקים סגורה להגשת בקשות

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה.

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה

לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה

הבהרה
bottom of page