מיזם ממשלה - פילנתרופיה

לחיזוק ארגונים חברתיים

קרן הסיוע סגורה לבקשות

הקרן תיפתח בקרוב מחדש להגשות - פרטים יפורסמו בהמשך 

 

על המיזם

משבר הקורונה הביא עמו קשיים רבים על המשק כולו ועל הארגונים החברתיים בפרט. על מנת לסייע לארגונים חברתיים שאינם זכאים לסיוע דרך כלי הסיוע המרכזי שמפעילה הממשלה (מענק לעסקים בתקופת הקורונה – פעימה שלישית), הוחלט על יצירת שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות בארץ.

 

הסיוע שיינתן באמצעות המיזם יהיה בדרך של סיוע כספי חד פעמי, שנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.

 

מתן הסיוע ייעשה בהתאם להוראות המבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לאור השלכות נגיף הקורונה שפורסמו ב-15 ביולי 2020.

במקרה של הבדלים בין הנוסח המופיע כאן לבין נוסח ההוראות שיפורסמו, הנוסח הקובע יהיה זה המופיע בהוראות הגוף הממשלתי המוסמך.

 

באתר זה תוכלו ללמוד על תהליך הגשת הבקשה באמצעות המיזם, לבדוק האם הארגון שלכם עשוי לעמוד בתנאים שהוגדרו במבחן התמיכה, לקבל את רשימת המסמכים הנדרשת בהגשת הבקשה ולקבל תשובות לשאלות שעשויות לעלות.

 

חשוב: התאריך האחרון להגשת בקשות לסיוע הוא  ה-12 באוגוסט 2020.

ארגון שלא יסיים את הגשת הבקשה עד ליום זה, כולל כלל המסמכים הנדרשים להגשה, לא יהיה זכאי לסיוע.

 

כיצד עובדת קרן הסיוע?

​​​​01 | מי זכאי לסיוע?


ארגון המבקש לקבל סיוע צריך לעמוד בהוראות מבחן התמיכה שקבעה הממשלה לצורך כך, כפי שמקובל בחלוקה של כספי ציבור. ריכזנו כאן לנוחיותכם את תשע הנקודות המרכזיות במבחן התמיכה. על מנת להיות זכאים לסיוע יש לעמוד בכולן.

שימו לב כי הנוסח המחייב לעניין הזכאות הוא הנוסח המופיע במבחן התמיכה הממשלתי המלא.

תחום העיסוק של הארגון

1. עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע
  • שירות חברתי, כהגדרתו במבחן, הוא שירות חינוך בלתי-פורמלי, שירות קהילתי, שירות סוציאלי או שירות טיפולי (כולל נפשי, רפואי ופרא-רפואי). שירות חברתי יכול להינתן באחד מתחומי הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה – או בכמה תחומים יחד.
  • הערה: לצורך הסיוע, שירותים הניתנים במוסד חינוכי בו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים או פנימייה של מוסד כזה, וכן שירותים הניתנים על ידי בית חולים או קופות החולים – לא נחשבים לשירות חברתי.

[הסבר על סוגי השירותים השונים שייחשבו במבחן כשירותים חברתיים ניתן למצוא בסעיף 2 למבחן התמיכה תחת ההגדרה "שירות חברתי"]

  • השירות החברתי שמעניק הארגון ניתן לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע בשל גיל, מצב בריאותי או משפחתי, מוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או שכלית-התפתחותית, מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים.

[פירוט הרשימה המלאה של אוכלוסיות אלה מפורטת בסעיף 2 במבחן התמיכה תחת ההגדרה "אוכלוסיית יעד"]

  • חשוב: למעלה ממחצית מפעילותו של הארגון צריכה להיות במתן שירותים חברתיים בכדי שהארגון יהיה זכאי לסיוע.

[ראו החלק הראשון של סעיף 4(ד) במבחן התמיכה הממשלתי]

היקף הפעילות

2. מחזור ההכנסות של הארגון החברתי בשנת 2018 היה בין 500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

ההכנסות לא כוללות שווה כסף ולא כוללות שווי מתנדבים. נתון זה צריך להיות מוגש כשהוא מלווה בדו"ח כספי מבוקר. ארגונים שלא ערכו דוחות כספיים מבוקרים יצרפו עבור נתון זה דו"ח של רואי החשבון.

[לפירוט ראו סעיף 2 בהגדרה "מחזור הכנסות" וסעיף 4(ג) למבחן התמיכה הממשלתי]

3. בשירותים החברתיים שהארגון מציע לוקחים חלק לפחות 15 משתתפים בחודש, אם הכנסותיו השנתיות הן עד 1.5 מיליון ₪ בשנה, או לפחות 30 משתתפים בחודש אם ההכנסות הן מעל 1.5 מיליון ₪ לשנה.

משתתפים הם מי שנהנו מהשירותים החברתיים שמעניק הארגון באופן רציף, מדי חודש בשנת 2019.

[להגדרת המשתתפים ראו סעיף 4(ה) למבחן התמיכה הממשלתי]

4. בממוצע, בכל חודש בשנת 2019, הארגון העסיק עובדים בלפחות 2 משרות מלאות במצטבר או שהפעיל לפחות 10 מתנדבים קבועים.

[להגדרת מתנדב קבוע ראו סעיף 4(ו) למבחן התמיכה הממשלתי]

היקף הפגיעה

5. הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר – כלומר, הכנסותיו ירדו ב-25% או יותר

מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-יוני 2020 היה נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019. ההכנסות לעניין זה אינן כוללות שווי מתנדבים, הכנסות שווה כסף ותמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ועל נתון זה להיות מגובה באישור של רואי החשבון. (לצורך החישוב, תתבקשו לציין את הכנסות הארגון בשנת 2019 כולה, כשהן ללא שווי מתנדבים וללא שווה כסף).

[ראו סעיף 3(ח) למבחן התמיכה הממשלתי]

6. הארגון אינו זכאי למענק סיוע מרשות המיסים (הפעימה השלישית).

הסיבה לכך היא למנוע קבלת כפל מענקים. המענק של רשות המיסים הוא הכלי המרכזי המשמש את הממשלה לפיצוי עסקים.

[ראו סעיף 3(ז) למבחן התמיכה הממשלתי]

7. גובה הסיוע הפוטנציאלי של הארגון הוא 10,000 ₪ ומעלה.

גובה הסיוע הפוטנציאלי תלוי בהכנסות הארגון ובהיקף הפגיעה בהן. ניתן לערוך סימולציה כאן על מנת לחשב את הסכום.

[ראו סעיף 3(ט) למבחן התמיכה הממשלתי]

תנאים מנהליים

8. לארגון צריך להיות אישור ניהול תקין בתוקף לשנת 2020 מטעם רשם העמותות

אישור ניהול תקין ניתן על ידי רשם העמותות מדי שנה, לארגונים שעומדים בתנאים המוגדרים לכך.

[ראו סעיף 4(ב) למבחן התמיכה הממשלתי]

9. לארגון צריך להיות אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף
02 | מה גובה הסיוע?


גובה הסיוע שהארגון יוכל לקבל תלוי בשני משתנים:

  1. הכנסות הארגון בשנת 2018
  2. היקף הפגיעה בהכנסות הארגון בעקבות משבר הקורונה

הסבר מפורט על אופן החישוב נמצא כאן ובמבחן התמיכה הרשמי.

לרשותכם סימולטור זכאות, בו יהיה עליכם להזין את הנתונים הרלוונטיים כדי לחשב את גובה הסיוע הצפוי לארגונכם, אם תמצאו זכאים.

חשוב: התקציב של קרן הסיוע מוגבל בהיקפו. אם סך הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה בגובה הסיוע לכלל הארגונים.

[הסבר מפורט על אופן חישוב ההפחתה במקרה זה מופיע בסעיף 5(ד)(2) למבחן התמיכה הממשלתי]

שימו לב! גובה הסיוע המקסימלי הוא 400,000 ₪, וגובה הסיוע המינימלי הוא 10,000 ₪. כלומר, ארגון שסכום הסיוע הצפוי לו נמוך מ-10,000 ₪ אינו עומד בתנאי הסף ולכן לא יהיה זכאי לסיוע.
03 | מה צריך לצרף לבקשה?


טופס הגשת הבקשה כולל מספר שאלות על פעילות הארגון, רובן סגורות. בנוסף, תתבקשו לצרף לטופס את שלושת המסמכים הבאים:

1. אישור ניהול חשבון בנק או צ'ק בנקאי – יש להוריד נוסח אישור רואה חשבון על חשבון בנק, להחתים את רו"ח, ואליו לצרף עותק סרוק של אישור ניהול חשבון מהבנק. להורדת נוסח אישור רו"ח 2. אישור רואה חשבון על הנתונים הכספיים – יש להוריד את נוסח האישור (2 עמודים), להעתיק את עמוד 1 למסמך רשמי של הארגון ולמלא את הפרטים הנדרשים. יש להעתיק את תצהיר רו"ח (עמוד 2 במסמך) לנייר פירמה של רואה החשבון ולהחתים בהתאם.
להורדת נוסח אישור רו"ח 3. אישור חתום על ידי יושב ראש הארגון ועל ידי המנכ"ל (במידה והמנכ"ל ו/או יו"ר אינו מורשה חתימה, יש להחתים במקומו מורשה חתימה) על אמיתות הנתונים – יש להוריד את הנוסח ההצהרה, ולהחתים.
להורדת נוסח הצהרה לאמיתות הנתונים
04 | איך מגישים בקשה?


הגשת הבקשה מתבצעת דרך אתר גיידסטאר וכוללת שלושה שלבים קצרים, לאחר איסוף כל המסמכים הנדרשים צפויה לארוך כ-15 דקות לכל היותר. להקלה על התהליך, מומלץ להכין מראש את המסמכים הנדרשים שפורטו לעיל. ניתן לשמור את טופס הבקשה בכל שלב ולחזור אליו במועד מאוחר יותר.

שימו לב! התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא ה-12 באוגוסט 2020.

שלב ראשון: סימולטור זכאות באתר גיידסטאר

כדי לסייע לארגונים, יצרנו סימולטור קצר שמציג אינדיקציה לזכאות (או להיעדרה), ולגובה הסיוע שהם עשוי לקבל. חשוב לדעת: גובה הסיוע המופיע בסימולטור אינו סופי, והוא תלוי (בין היתר) גם בסך הארגונים שיימצאו זכאים. אם היקף הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה יחסית בגובה הסיוע שישולם בפועל לכלל הארגונים.

בנוסף, חשוב לזכור כי הסימולטור לא מבטיח זכאות לסיוע – לאחר ההגשה, בקשתכם תועבר לבדיקה מלאה של הפרטים על ידי ועדת התמיכות. בנוסף, הסימולטור בודק את הנתונים הכספיים בלבד, ואילו לאחר הגשת הבקשה עצמה ייבחנו גם המשתנים המהותיים (מספר המשתתפים בפעילויות הארגון, מספר המועסקים או המתנדבים ושאר הפרמטרים המפורטים).

שלב שני: זיהוי ורישום בממשק העמותות של גיידסטאר

על מנת לחסוך זמן (עד כמה שניתן) ולייעל את התהליך, יצרנו ממשק עם אתר גיידסטאר. כך אנחנו חוסכים לכם זמן יקר במילוי פרטים ובאיתור אישורים, ואילו אנו יודעים שמגיש הבקשה אכן מורשה לעשות זאת מטעם הארגון, וכי הסיוע יגיע לידיים הנכונות.

אם כבר נרשמתם למערכת העדכון של גיידסטאר, תתבקשו להזדהות. אם עדיין אינכם רשומים, תתבקשו להירשם לשירות בהליך קצר ופשוט (להסבר באתר גיידסטאר).

שימו לב: כל ארגון יכול להגיש בקשה אחת בלבד. אם לארגונכם יש יותר ממורשה אחד במערכת – כל מורשי הארגון יוכלו לגשת ולעבוד על אותו הטופס (לא ניתן להגיש מספר טפסי בקשה עבור ארגון אחד).

שלב שלישי: מילוי טופס הבקשה המקוון

לאחר שתזדהו, ניתן יהיה להתחיל במילוי טופס הבקשה. הטופס מורכב ממספר דפים, אך מרבית השאלות הן שאלות סגורות. המענה עליהן לא אמור לקחת יותר מ-15 דקות. בכל מקרה, ניתן לשמור בכל שלב ולחזור מאוחר יותר לטופס. בדף האחרון בטופס תתבקשו להעלות את כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה.
חשוב: כל ארגון יכול להגיש רק פעם אחת את טופס הבקשה, לא ניתן יהיה לחזור לטופס הבקשה לאחר שנשלח סופית.
05 | עד מתי ניתן להגיש בקשה?


התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא ה-12 באוגוסט 2020.

כדאי להתחיל בתהליך ההגשה בהקדם, מכיוון שבכל עת תוכלו לשמור את התקדמותכם – ולחזור ולהמשיך מאוחר יותר. שימו לב לסיים את התהליך עד למועד האחרון. בקשות שלא יוגשו עד המועד האחרון, יידחו.
06 | מה קורה לאחר הגשת הבקשה?


אלה השלבים הבאים, לאחר הגשת הבקשה ועד לסיום התהליך:

לאחר ההגשה – ועדת התמיכות עשויה לפנות אליכם בבקשה להשלמת נתונים.

תוך 14 יום מהמועד האחרון להגשה [12 באוגוסט 2020], כלומר עד ה-26 באוגוסט 2020, תקבלו עדכון על סטטוס הבקשה.

אם תימצאו זכאים, תקבלו הודעה על זכאותכם (ועל הסכום שמגיע לכם), ובתוך 5 ימים (ממועד ההודעה) יועבר התשלום לחשבון הבנק שציינתם בבקשה.

 
 
 
 
 
לפני הכל: 6 דברים שאתם חייבים לדעת על קבלת הסיוע
 

חושבים שהארגון שלכם עשוי להיות זכאי לסיוע?

 
 

רוצים להנות מסיוע נוסף?

שירותים חינמיים
לארגונים חברתיים

נצלו את ההזדמנות וקבלו
שירותים מקצועיים בחינם!

עזרו לנו עכשיו לעזור לכם בעתיד

בעזרת סקר קצר
(5-10 דקות)

השותפים שלנו

 

הקמת הקרן התאפשרה בתמיכת קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנה של החברה האזרחית בישראל עקב המשבר ולקדם את ההתגייסות הממשלתית להבטחת המשך פעילותה.

הקרנות התומכות: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן גלייזר, קרן ויליאם דוידסון, יד הנדיב, קרן קלרמן, קרן משפחת קראון, קרן מיימונידיס, וקרן שוסטרמן ישראל.

 

המיזם פועל בשותפות מקצועית עם ג'וינט-אלכא.

יצירת קשר ומידע נוסף

יש לכם שאלה?
(שימו לב שהכנו במיוחד עבורכם מקבץ שאלות ותשובות)

רוצים לשמוע עוד על השירותים הנוספים?

 

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה

לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה