Homepage-Design-06-2020-HEB-design-V0.1-
Background-wix-03-03.png

מיזם ממשלה - פילנתרופיה

לחיזוק ארגונים חברתיים

 

על המיזם

 

כיצד עובדת קרן הסיוע?

​​​​01 | מי זכאי לסיוע?


ארגון שמבקש לקבל סיוע צריך לעמוד בהוראות מבחן התמיכה שקבעה הממשלה לצורך כך, כפי שמקובל בחלוקה של כספי ציבור. ריכזנו כאן לנוחיותכם את שמונה הנקודות המרכזיות במבחן התמיכה. על מנת להיות זכאים לסיוע יש לעמוד בכולן.

שימו לב כי הנוסח המחייב לעניין הזכאות הוא הנוסח המופיע במבחן התמיכה הממשלתי המלא.

תחום העיסוק של הארגון

1. עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע
 • לצורכי מבחן התמיכה, נקבעה הגדרה מדויקת של "שירות חברתי". בכדי שהארגון יהיה זכאי לסיוע, למעלה ממחצית מפעילותו צריכה להיות במתן שירותים חברתיים על פי הגדרה זו. התשובה לשאלת העמידה בתנאי הסף של הגדרה חברתית תיבחן באופן פרטני בהתאם לפעילות הארגון - בהגשת הבקשה תתבקשו לפרט את כלל הפעילות של ארגונכם, וועדת התמיכות תבחן האם מעל 50% ממנה עומדת בהגדרה של שירות חברתי לפי המבחן.
[ ראו סעיף 4(ד) במבחן התמיכה הממשלתי.] שירות חברתי, כהגדרתו במבחן, הוא שירות חינוך בלתי-פורמלי, שירות קהילתי, שירות סוציאלי או שירות טיפולי (כולל נפשי, רפואי ופרא-רפואי). שירות חברתי יכול להינתן באחד מתחומי הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה – או בכמה תחומים יחד. השירות החברתי שמעניק הארגון ניתן לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע בשל גיל, מצב בריאותי או משפחתי, מוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או שכלית-התפתחותית, מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים.
[ פירוט הרשימה המלאה של אוכלוסיות אלה מפורטת בסעיף 2 במבחן התמיכה תחת ההגדרה "אוכלוסיית יעד".] הערה: לצורך הסיוע, שירותים הניתנים במוסד חינוכי בו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים או פנימייה של מוסד כזה, וכן שירותים הניתנים על ידי בית חולים או קופות החולים – לא נחשבים לשירות חברתי.
[ הסבר על סוגי השירותים השונים שייחשבו במבחן כשירותים חברתיים ניתן למצוא בסעיף 2 למבחן התמיכה תחת ההגדרה "שירות חברתי".]

היקף הפעילות

2. מחזור ההכנסות של הארגון החברתי בשנת 2018 היה בין 500,000 ₪ ל-100,000,000 ₪.
ההכנסות לא כוללות שווה כסף ולא כוללות שווי מתנדבים. נתון זה צריך להיות מוגש כשהוא מלווה בדו"ח כספי מבוקר. ארגונים שלא ערכו דוחות כספיים מבוקרים יצרפו עבור נתון זה דו"ח של רואי החשבון.

[לפירוט ראו סעיף 2 בהגדרה "מחזור הכנסות" וסעיף 4(ג) למבחן התמיכה הממשלתי.]

3. בשירותים החברתיים שהארגון מציע לוקחים חלק לפחות 15 משתתפים בחודש - אם הכנסותיו השנתיות הן עד 1.5 מיליון ₪ בשנה; או לפחות 30 משתתפים בחודש - אם הכנסותיו השנתיות הן מעל 1.5 מיליון ₪ לשנה.

משתתפים הם מי שנהנו מהשירותים החברתיים שמעניק הארגון באופן רציף, מדי חודש בשנת 2019.

[להגדרת המשתתפים ראו סעיף 4(ה) למבחן התמיכה הממשלתי.]

4. בממוצע, בכל חודש בשנת 2019, הארגון העסיק עובדים בלפחות 2 משרות מלאות במצטבר או שהפעיל לפחות 10 מתנדבים קבועים.

[להגדרת מתנדב קבוע ראו סעיף 4(ו) למבחן התמיכה הממשלתי.]

היקף הפגיעה

5. הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר – כלומר, הכנסותיו ירדו ב-25% או יותר

מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 היה נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019 (לצורך החישוב בסימולטור תתבקשו לציין את הכנסות הארגון בשנת 2019 כולה). ההכנסות לעניין זה אינן כוללות שווי מתנדבים, הכנסות שווה כסף ותמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ועל נתון זה להיות מגובה באישור של רואי החשבון.

[ראו סעיף 4(ח) ו- 5(ה) למבחן התמיכה הממשלתי.]

6. הארגון אינו זכאי למענק סיוע מרשות המיסים (הפעימה השלישית).

הסיבה לכך היא למנוע קבלת כפל מענקים. המענק של רשות המיסים הוא הכלי המרכזי המשמש את הממשלה לפיצוי עסקים.

חשוב: ארגון שזכאי למענק מטעם רשות המיסים אך בחר שלא להגיש בקשה או לקבל את המענק, עדיין אינו זכאי למענק הסיוע של מיזם ממשלה-פילנתרופיה על פי תנאי מבחן התמיכה.

[ראו סעיף 4(ז) למבחן התמיכה הממשלתי.]

7. גובה הסיוע הפוטנציאלי של הארגון הוא 10,000 ₪ ומעלה.

גובה הסיוע הפוטנציאלי תלוי בהכנסות הארגון ובהיקף הפגיעה בהן. ניתן לערוך סימולציה כאן על מנת לחשב את הסכום.

[ראו סעיף 4(ט) למבחן התמיכה הממשלתי.]

תנאים מנהליים

8. לארגון צריך להיות אישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות

אישור ניהול תקין ניתן על ידי רשם העמותות מדי שנה, לארגונים שעומדים בתנאים המוגדרים לכך.

[ראו סעיף 4(ב) למבחן התמיכה הממשלתי.]

9. לארגון צריך להיות אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף
02 | מה גובה הסיוע?


גובה הסיוע שהארגון יוכל לקבל תלוי בשני משתנים:

 1. הכנסות הארגון בשנת 2018
 2. היקף הפגיעה בהכנסות הארגון בעקבות משבר הקורונה
הסבר מפורט על אופן החישוב נמצא כאן ו במבחן התמיכה הרשמי. לרשותכם סימולטור זכאות, בו יהיה עליכם להזין את הנתונים הרלוונטיים כדי לחשב את גובה הסיוע הצפוי לארגונכם, אם תמצאו זכאים. חשוב: הסכום שיוצג בסימולטור אינו סופי –
 • הנתונים הכספיים שהעברתם יבדקו וכן נתוני התמיכות של ארגונכם (ככל שהוא מקבל) יילקחו מנתוני האמת שבמערכת החשב הכללי.
 • התקציב של קרן הסיוע מוגבל בהיקפו. אם סך הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה בגובה הסיוע לכלל הארגונים.
[ הסבר מפורט על אופן חישוב ההפחתה במקרה זה מופיע בסעיף 5(ד)(2) למבחן התמיכה הממשלתי]

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה, עד לגובה מקסימלי של 1,000,000 ₪ או עד לשיעור של 70% בהיקף הירידה במחזור ההכנסות של הארגון.

שימו לב! גובה הסיוע המינימלי הוא 10,000 ₪. כלומר, ארגון שסכום הסיוע הצפוי לו נמוך מ-10,000 ₪ אינו עומד בתנאי הסף ולכן לא יהיה זכאי לסיוע.
03 | מה צריך לצרף לבקשה?


טופס הגשת הבקשה כולל מספר שאלות על פעילות הארגון, רובן סגורות. בנוסף, תתבקשו לצרף לטופס את שלושת המסמכים הבאים: חשוב: כדי למנוע בעיות, עבודה כפולה, עיכוב במתן תשובות ואפילו פסילת זכאות – אנא הקפידו למלא את המסמכים בהתאם להוראות המילוי. לנוחיותכם, עבור כל אחד מהמסמכים הכנו גם דוגמה של מסמך מלא באופן תקין. 1. אישור ניהול חשבון בנק או צ'ק בנקאי – יש להוריד נוסח אישור רואה חשבון על חשבון בנק, להחתים את רו"ח, ואליו לצרף עותק סרוק של אישור ניהול חשבון מהבנק. שימו לב לדגשים הבאים:

- באישור רואה החשבון:

 • ודאו שכל פרטי העמותה נכונים (שם עמותה מדויק, מספר ח.פ מלא וללא טעויות הקלדה)
 • ודאו שאישור רואה החשבון כתוב על נייר פירמה של חברת ראית החשבון
 • ודאו כי קיימת חתימה של רואה החשבון על האישור, כמקובל באישורי רו"ח
- באישור החשבון מבנק: שימו לב כי עליכם להוציא תדפיס רשמי של אישור ניהול חשבון מהבנק, או להעביר צילום צ'ק מבוטל סרוק.
 • לבסוף, ודאו כי פרטי חשבון הבנק זהים בכל המקומות בו מילאתם אותו: בטופס הבקשה, בתדפיס מהבנק ובאישור רואה החשבון.
[להורדת נוסח אישור רו"ח] [ לטופס תקין לדוגמה] 2. אישור רואה חשבון על הנתונים הכספיים – יש להוריד את נוסח האישור (2 עמודים), להעתיק את עמוד 1 למסמך רשמי של הארגון ולמלא את הפרטים הנדרשים. יש להעתיק את תצהיר רו"ח (עמוד 2 במסמך) לנייר פירמה של רואה החשבון ולהחתים בהתאם. שימו לב לדגשים הבאים:

- בעמוד הראשון (הצהרת הארגון על הנתונים הכספיים):

 • ודאו כי בתחתית העמוד מופיעים שמותיהם המלאים וחתימותיהם של חברי ועד מנהל או דירקטור. חובה למלא את שתי החתימות הללו בטופס.
 • ודאו כי בתחתית העמוד מופיע שמו המלא וחתימתו של המנהל כללי או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בארגון. חתימה זו נדרשת רק כאשר קיים תפקיד או תפקידים אלו בארגון.
 • יש לוודא כי קיימת חותמת רואה החשבון לשם זיהוי על גבי עמוד זה.
 • ודאו כי מילאתם את הנתונים הכספיים כראוי. כלומר, לכל שנה, הכניסו את מחזור ההכנסות המלא של ארגונכם, כשהוא ללא שווי מתנדבים וללא שווה כסף. אין צורך להפחית מהנתונים את התמיכות שקיבל הארגון או את המענק שקיבל בפעימה הראשונה (אם קיבל) אנו נבצע את החישובים האלה בעת בדיקת הבקשה.
 • אין חובה למלא את הנתונים עבור שנים שעבורן הגשתם דוח מבוקר לרשם העמותות. אנו ניקח את הנתון ישירות מהדוח המבוקר.

- בעמוד השני (הצהרת רואה החשבון על הדוח הבלתי מבוקר):

 • ודאו שכל פרטי העמותה נכונים (שם עמותה מדויק, מספר ח.פ מלא וללא טעויות הקלדה)
 • ודאו שאישור רואה החשבון כתוב על נייר פירמה של חברת ראית החשבון
 • ודאו כי קיימת חתימה של רואה החשבון על האישור
- לבסוף, ודאו שאין טעויות הקלדה בנתונים הכספיים שהזנתם בטופס הבקשה עצמו, ושיש זהות מלאה בין הנתונים שהזנתם בטופס לבין הנתונים במסמך אישור רואה החשבון על הנתונים הכספיים. [להורדת נוסח אישור רו"ח] [לטופס תקין לדוגמה] 3. אישור חתום על ידי יושב ראש הארגון ועל ידי המנכ"ל (במידה והמנכ"ל ו/או יו"ר אינו מורשה חתימה, יש להחתים במקומו מורשה חתימה) על אמיתות הנתונים – יש להוריד את הנוסח ההצהרה, ולהחתים. שימו לב לדגשים הבאים: - הקפידו למלא את שם מגיש הבקשה ותעודת הזהות שלו כנדרש באישור. מגיש הבקשה הינו האדם אשר נרשם לממשק העדכון ומילא את הגשת הבקשה בשם הארגון במערכת הגיידסטאר. - ודאו שמספר הח.פ מולא כראוי, ושהוא זהה למספר הח.פ עבורו הגשתם את הבקשה - ודאו כי בתחתית העמוד מימין מופיע שמו המלא וחתימתו של יו"ר הארגון. באם אינו מורשה חתימה, יש להחתים במקומו מורשה חתימה. יש להקיף בעיגול בצורה ברורה האם חתם היו"ר או מורשה חתימה אחר. - בדומה, ודא כי בתחתית העמוד משמאל מופיע שמו המלא וחתימתו של מנכ"ל הארגון. באם לארגון אין מנכ"ל ממונה או באם אינו מורשה חתימה, יש להחתים במקומו מורשה חתימה. יש להקיף בעיגול בצורה ברורה האם חתם המנכ"ל או מורשה חתימה אחר. [להורדת נוסח הצהרה לאמיתות הנתונים] [לטופס מלא לדוגמה]
04 | איך מגישים בקשה?


הגשת הבקשה מתבצעת דרך אתר גיידסטאר וכוללת שלושה שלבים קצרים, לאחר איסוף כל המסמכים הנדרשים צפויה לארוך כ-15 דקות לכל היותר. להקלה על התהליך, מומלץ להכין מראש את המסמכים הנדרשים שפורטו לעיל. ניתן לשמור את טופס הבקשה בכל שלב ולחזור אליו במועד מאוחר יותר. שימו לב! התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא ה-20.5.2021 בשעה 14:00. שלב ראשון: סימולטור זכאות באתר גיידסטאר כדי לסייע לארגונים, יצרנו סימולטור קצר שמציג אינדיקציה לזכאות (או להיעדרה), ולגובה הסיוע שהם עשוי לקבל. חשוב לדעת: גובה הסיוע המופיע בסימולטור אינו סופי, והוא תלוי (בין היתר) גם בסך הארגונים שיימצאו זכאים. אם היקף הבקשות שיימצאו זכאיות יעלה על תקציב הקרן, תבוצע הפחתה יחסית בגובה הסיוע שישולם בפועל לכלל הארגונים.

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה.

בנוסף, חשוב לזכור כי הסימולטור לא מבטיח זכאות לסיוע – לאחר ההגשה, בקשתכם תועבר לבדיקה מלאה של הפרטים על ידי ועדת התמיכות. הנתונים הכספיים שהעברתם יבדקו וכן נתוני התמיכות של ארגונכם (ככל שהוא מקבל) יילקחו מנתוני האמת שבמערכת החשב הכללי. בנוסף, הסימולטור מתייחס לנתונים הכספיים בלבד, ואילו לאחר הגשת הבקשה עצמה ייבחנו גם המשתנים המהותיים (מספר המשתתפים בפעילויות הארגון, מספר המועסקים או המתנדבים ושאר הפרמטרים המפורטים).

שלב שני: זיהוי ורישום בממשק העמותות של גיידסטאר על מנת לחסוך זמן (עד כמה שניתן) ולייעל את התהליך, יצרנו ממשק עם אתר גיידסטאר. כך אנחנו חוסכים לכם זמן יקר במילוי פרטים ובאיתור אישורים, ואילו אנו יודעים שמגיש הבקשה אכן מורשה לעשות זאת מטעם הארגון, וכי הסיוע יגיע לידיים הנכונות. אם כבר נרשמתם למערכת העדכון של גיידסטאר, תתבקשו להזדהות. אם עדיין אינכם רשומים, תתבקשו להירשם לשירות בהליך קצר ופשוט ( להסבר באתר גיידסטאר). שימו לב: כל ארגון יכול להגיש בקשה אחת בלבד. אם לארגונכם יש יותר ממורשה אחד במערכת – כל מורשי הארגון יוכלו לגשת ולעבוד על אותו הטופס (לא ניתן להגיש מספר טפסי בקשה עבור ארגון אחד). שלב שלישי: מילוי טופס הבקשה המקוון לאחר שתזדהו, ניתן יהיה להתחיל במילוי טופס הבקשה. הטופס מורכב ממספר דפים, אך מרבית השאלות הן שאלות סגורות. המענה עליהן לא אמור לקחת יותר מ-15 דקות. בכל מקרה, ניתן לשמור בכל שלב ולחזור מאוחר יותר לטופס. בדף האחרון בטופס תתבקשו להעלות את כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. ארגונים שכבר נמצאו זכאים לסיוע בפעימה הראשונה של הקרן, ינותבו בשלב זה לטופס מקוצר למילוי.
חשוב: כל ארגון יכול להגיש רק פעם אחת את טופס הבקשה, לא ניתן יהיה לחזור לטופס הבקשה לאחר שנשלח סופית.
05 | עד מתי ניתן להגיש בקשה?


התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא ה-20.5.2021 בשעה 14:00. כדאי להתחיל בתהליך ההגשה בהקדם, מכיוון שבכל עת תוכלו לשמור את התקדמותכם – ולחזור ולהמשיך מאוחר יותר. שימו לב לסיים את התהליך עד למועד האחרון. בקשות שלא יוגשו עד המועד האחרון, יידחו.
06 | מה קורה לאחר הגשת הבקשה?


אלה השלבים הבאים, לאחר הגשת הבקשה ועד לסיום התהליך: לאחר ההגשה – ועדת התמיכות עשויה לפנות אליכם בבקשה להשלמת נתונים. תוך 14 יום מהמועד האחרון להגשה [20.5.2021 , בשעה 14:00], כלומר עד ה-3.6.2021, תקבלו עדכון ראשון על סטטוס הבקשה. אם תימצאו זכאים, תקבלו הודעה על זכאותכם (ועל הסכום שמגיע לכם), ובתוך כשבוע (ממועד ההודעה) יועבר התשלום לחשבון הבנק שציינתם בבקשה.

לפני הכל: 6 דברים שאתם חייבים לדעת על קבלת הסיוע
 
 

רוצים להנות מסיוע נוסף?

ריכזנו עבורכם מבחר של שירותים נוספים, שיסייעו לכם לשדרג היבטים משמעותיים בניהול העמותה:

ניהול מתנדבים, תכנון פיננסי, ניהול שותפויות ועוד.

שירותים אלה ניתנים על ידי ארגונים שונים וזמינים עבורכם ללא כל תשלום.

 

שירותים חינמיים
לארגונים חברתיים

נצלו את ההזדמנות וקבלו
שירותים מקצועיים בחינם!

כדי לשפר את השירותים שאנו מציעים, אנו מזמינים אותך להשתתף במחקר קצר על ארגונים חברתיים ונשמח לשמוע את דעתך והתרשמותך.

תשובותיך יוכלו לסייע לנו לעצב ולדייק שירותים ומענים עתידיים שיקדמו את הארגון שלך – וארגונים אחרים.

עזרו לנו עכשיו לעזור
לכם בעתיד

בעזרת סקר קצר
(5-10 דקות)

השותפים שלנו

 

הקמת הקרן התאפשרה בתמיכת קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנה של החברה האזרחית בישראל עקב המשבר ולקדם את ההתגייסות הממשלתית להבטחת המשך פעילותה.

הקרנות התומכות: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן גלייזר, קרן ויליאם דוידסון, יד הנדיב, קרן קלרמן, קרן משפחת קראון, קרן מיימונידיס, וקרן שוסטרמן ישראל.

 

המיזם פועל בשותפות מקצועית עם ג'וינט-אלכא.

Presidential_Standard_of_Israel-01.png
Homepage-Design-06-2020-HEB-design-V0.1-

יצירת קשר ומידע נוסף

יש לכם שאלה?
(שימו לב שהכנו במיוחד עבורכם מקבץ שאלות ותשובות)

רוצים לשמוע עוד על השירותים הנוספים?

!תודה על פנייתכם

 

הפעימה השנייה של קרן הסיוע יוצאת לדרך

מה השתנה בתנאי הזכאות של הקרן?

ארגון המבקש לקבל סיוע צריך לעמוד בהוראות מבחן התמיכה שקבעה הממשלה לצורך כך, כפי שמקובל בחלוקה של כספי ציבור. הוראות מבחן התמיכה נותרו במרביתן זהות לפעימה הראשונה, ובמקרים אחרים הוחלט על הקלה בתנאים. לנוחיותכם, אספנו עבורכם ריכוז קצר של התנאים שהשתנו.

יחד עם זאת, אנו ממליצים להתרענן בתנאים המלאים של הקרן לפני הגשת הבקשה

אם הגשתם בקשה בפעימה הראשונה ולא נמצאתם זכאים, תינתן לכם האפשרות להגיש בקשה בשנית – וועדת התמיכות תבחן מחדש את זכאותם בהתאם לטופס ההגשה העדכני שלכם.

מאחר שמרבית השאלות בטופס הבקשה מתייחסות למצב הארגון בשנת 2019, תשובותיכם בטופס אמורות להיוותר
זהות בשאלות אלו. על מנת להקל עליכם בהגשה, הטופס ייפתח כאשר התשובות שהזנתם בפעימה הראשונה כבר
מולאו באופן אוטומטי.

בשלב זה, באם נדרש, תוכלו לבצע שינויים בטופס ההגשה ולעדכן אותו. יחד עם זאת, באם יהיו שינויים מטופס ההגשה שהגשתם בפעימה הראשונה, תתבקשו להסביר מהיכן הם נובעים.

*ארגונים אשר הגישו בקשה לקבלת מענק בפעימה השנייה ובקשתם אושרה, לא יידרשו להגיש בקשה חדשה למענק בסבב זה. זכאותם למענק בסבב זה תיחשב בהתאם לנתוני בקשותיהם הקודמות ובהתאם לכללי מבחן התמיכה.

איך נראה תהליך ההגשה לארגונים שהגישו בפעימה הראשונה?

אם הגשתם בקשה בפעימה הראשונה ונמצאתם זכאים, אין כל צורך שתאספו, תמיינו ותכתבו בשנית מידע שכבר העברתם לקרן הסיוע. אנו נסתמך על המידע שהעברתם בפעם הראשונה.

לכן, תתבקשו להגיש טופס קצר וממוקד, ובו שאלה אחת בלבד:

מה היה מחזור ההכנסות של ארגונכם בחודשים מרץ-אוקטובר 2020?

את מחזור ההכנסות תתבקשו להעביר כשהוא ללא שווה מתנדבים וללא שווה כסף, ולצרף תצהיר רואה חשבון המאמת את נתון זה.

אנו מזכירים כי לרשותכם סימולטור זכאות, בו תוכלו להזין את הנתונים הרלוונטיים כדי לחשב את גובה הסיוע הצפוי לארגונכם, אם תמצאו זכאים.

 

מכירים כבר את הקרן מהפעימה הראשונה?

לחצו כאן כדי להבין בקצרה מה השתנה 

רף הסיוע המקסימלי

גובה הסיוע המקסימלי בפעימה השנייה הורחב ל-500,000 ₪

כלומר, ארגונים שנמצאים זכאים בשתי הפעימות יוכלו לקבל סיוע עד לרף מקסימלי של 900,000 סה״כ- 400 אלף בפעימה הראשונה, ו-500 אלף בפעימה השנייה.

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה, עד לגובה מקסימלי של 1,000,000 ₪ או עד לשיעור של 70% בהיקף הירידה במחזור ההכנסות של הארגון.

תקופת הפגיעה הנבחנת עליה ניתן לקבל פיצוי

נוסחת חישוב גובה המענק

מה בפעימה השנייה?

400,000 ₪

גובה הסיוע המקסימלי בפעימה הראשונה עמד על 400,000 ₪

500,000-20,000,000 ש"ח

על מנת שארגון יימצא זכאי, מחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 נדרש להיות בין 500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

500,000-100,000,000 ש"ח

הורחבה הזכאות על פי תנאי זה וכעת, על מנת שארגון יימצא זכאי, מחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 נדרש להיות בין 500,000 ₪ ל-100,000,000 ₪.

מרץ-יוני 2020

על מנת להיות זכאי לסיוע מהקרן, מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-יוני 2020 נדרש להיות נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019.

מרץ-אוקטובר 2020

על מנת להיות זכאי לסיוע מהקרן, מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נדרש להיות נמוך ב-25% לפחות לעומת מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019

הכפלה ב-1/4 מחזור ההכנסות בשנת 2018

על מנת לגלם פיצוי לתקופה של שלושה חודשים, נוסחת חישוב גובה המענק הכילה הכפלה ב-1/4 מחזור ההכנסות בשנת 2018

הכפלה ב-1/2 מחזור ההכנסות בשנת 2018

מאחר שתקופת הפגיעה גדלה, כך גם נוסחת חישוב גובה המענק מגלמת פיצוי עבור תקופה ארוכה יותר.

בהתאם, בנוסחת חישוב גובה המענק נעשית הכפלה ב-1/2 מחזור ההכנסות בשנת 2018

*שימו לב – אם ארגונכם קיבל מענק בפעימה הראשונה, ותמצאו זכאים גם בפעימה השנייה, הסכום שכבר קיבלתם יופחת במסגרת חישוב גובה המענק שתקבלו בפעימה השנייה.

*במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה

מחזור ההכנסות המקסימלי של הארגון החברתי

מה היה בפעימה הראשונה?

משבר הקורונה הביא עמו קשיים רבים על המשק כולו ועל הארגונים החברתיים בפרט. על מנת לסייע לארגונים חברתיים שאינם זכאים לסיוע דרך כלי הסיוע המרכזי שמפעילה הממשלה (מענק לעסקים בתקופת הקורונה – פעימה שלישית), הוחלט על יצירת שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות בארץ.

 

הסיוע שיינתן באמצעות המיזם יהיה בדרך של סיוע כספי חד פעמי, שנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.

 

מתן הסיוע ייעשה בהתאם להוראות המבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לאור השלכות נגיף הקורונה שפורסמו ביום ה' ה- 29 באפריל 2021. במקרה של הבדלים בין הנוסח המופיע כאן לבין נוסח ההוראות שיפורסמו, הנוסח הקובע יהיה זה המופיע בהוראות הגוף הממשלתי המוסמך.

במקרה של הבדלים בין הנוסח המופיע כאן לבין נוסח ההוראות שיפורסמו, הנוסח הקובע יהיה זה המופיע בהוראות הגוף הממשלתי המוסמך.

 

באתר זה תוכלו ללמוד על תהליך הגשת הבקשה באמצעות המיזם, לבדוק האם הארגון שלכם עשוי לעמוד בתנאים שהוגדרו במבחן התמיכה, לקבל את רשימת המסמכים הנדרשת בהגשת הבקשה ולקבל תשובות לשאלות שעשויות לעלות.

 

חשוב: התאריך האחרון להגשת בקשות לסיוע הוא  ה-20 במאי 2021 ב- 14:00.

ארגון שלא יסיים את הגשת הבקשה עד ליום זה, כולל כלל המסמכים הנדרשים להגשה, לא יהיה זכאי לסיוע.

ב-23 בנובמבר התקיים וובינר שאלות ותשובות עם נציגי הקרן: 

למצגת שהוצגה                  להקלטת הוובינר

שימו לב: קרן המענקים סגורה להגשת בקשות

במידה ותישאר יתרת תקציב בקרן בסיום סבב ההגשות הנוכחי, היא תחולק באופן יחסי בין כלל הארגונים שנמצאו זכאים בפעימה השנייה על פי התנאים שבמבחן התמיכה.

קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה

לשימור המשכיות הפעילות והתשתית הארגונית של ארגונים חברתיים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה